నేస్తమా.. ఓ నేస్తమా..!

2011/06/30

ఈ కవిత్వం(!) నా ప్రియ మిత్రుడు న(ర)స నారాయణ కు అంకితం..:)

అమృతమైన నీ స్నేహం నే కోరుకున్న ఓ వరం

సాగర తీరాన చల్లని పవనం నీ మాటలోని సాంత్వం.

నా ఏకాంత పయనానికి చరమ గీతం నీ పరిచయం

నీ రాకతో మరచిన నా గతం సంతోషాలకు సుస్వాగతం

తిరిగిరాదు సమస్తం మరువలేను నీ హస్తం

స్వర్గ సోయగం మధుర జ్ఞాపకం

ఉత్తేజభరిత వర్ణాతీతం నా ప్రియ నేస్తం..!

ప్రకటనలు